Tea ceremonyFloating Torii I, MiyajimaItsukushima ShrineEngravedZen gardenDog, KyotoKinkaku-ji***Floating Torii II, MiyajimaInside the Temple - Itsukushima Shrine.Kobe Chef.Peace Statue created by sculptor Seibou KitamuraHakone.***Great Buddha Vairocana, Nara.Lighting incense, Nara.Lighting incsense II, Nara JigokudaniMacaca fuscata - Snow monkey.Macaca fuscata II - Snow monkey.Macaca fuscata III - Snow monkey.Snow monkeys in an Onsen.Snow monkeys in Onsen II******Macaca fuscata IV - Snow monkey.Last two standing...Sticking together.Mt. Aso Mt. Aso - eruption.Takayama - Snowy heaven.Chinoike Jigoku - The blood pond.Umi Jigoku - Sea hell.Tatsumaki Jigoku - Spout hell.Shiraike Jigoku  - White pond hell.Oniishibozu Jigoku  - Mud pool.Himeji CastleOsaka.Ferris wheel, Osaka.