Chinoike Jigoku - The blood pond.Umi Jigoku - Sea hell.Tatsumaki Jigoku - Spout hell.Shiraike Jigoku  - White pond hell.Oniishibozu Jigoku  - Mud pool.